Apologies, but no English version of this page is available yet. Read an automatic translation of this page by Google

Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut

Mae Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut yn weithredol ers deunaw mlynedd bellach a chyfrannodd yn helaeth tuag at gynnal a hybu’r Gymraeg a’i diwylliant yn y Wladfa. Wrth gymharu’r sefyllfa â’r hyn a fodolai yn 1996 y gwelir gliriaf ystod, dwyster a natur dylanwad y Cynllun ar fywyd yn gyffredinol.

• Dros y deunaw mlynedd diwethaf mynychodd rhai miloedd ddosbarthiadau Cymraeg gan greu math newydd o siaradwyr yn y Wladfa– siaradwyr y Gymraeg fel ail iaith. Cyn 1997 tenau iawn ydoedd niferoedd dysgwyr yno. Yn 2011 cyrhaeddwyd y brig - 263 awr o wersi
Cymraeg yr wythnos ac 846 yn mynychu’r dosbarthiadau er i ragor ymrestru ynghynt yn y flwyddyn!

• Yn ystod cyfnod y Cynllun esblygodd natur y ddarpariaeth. Yn 1997 oedolion oedd trwch y myfyrwyr ac un dosbarth plant a fodolai sef Cylch Meithrin Gaiman. Erbyn hyn ceir bod 87% o’r cyfanrif yn blant a phobl ifanc. Yn Gaiman mae 95% o fynychwyr dosbarthiadau Cymraeg o dan ugain mlwydd oed! Newidiodd proffil oedran y dysgwyr yn aruthrol a chydag amser bydd hyn yn sicr o effeithio ar broffil oedran trwch siaradwyr y Gymraeg. Cyn dyddiau’r Cynllun iaith hen bobl oedd y Gymraeg ond roedd hi’n iaith gyntaf iddynt. Ail iaith yw’r Gymraeg i’r plant a her fawr y Cynllun yw adfer swyddogaeth gymdeithasol iddi ym mysg y genhedlaeth newydd o ddysgwyr.

• Datblygodd addysg gynradd drwy gyfrwng y Gymraeg gyda sefydlu Ysgol yr Hendre yn Nhrelew. Roedd hynny yn dra chwyldroadol gan na chafwyd addysg ffurfiol Gymraeg yn y Wladfa oddi ar cenedlaetholi ysgolion y Cymry yn negawd olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ni fyddai Ysgol yr Hendre mewn bodolaeth oni bai am weithgarwch y Cynllun. Llwyddiant y dosbarth meithrin yn Nhrelew o dan adain y Cynllun oedd y sbardun a roes fodolaeth i’r Cylch Cymraeg a thaerni a brwdfrydedd hwnnw arweiniodd at wireddu breuddwyd a sefydlu Ysgol yr Hendre yn 2007.Ar 16 Tachwedd 2011 agorodd y Dr Das Neves, Llywodraethwr Talaith Chubut adeiladau newydd yr ysgol yn ardal Moriah.

(Robert Owen Jones Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut. Adroddiad Arolygiad 2011 Y Cyngor Prydeinig yng Nghymru)

Gellir darllen adroddiadau blynyddol y Cynllun ar safle we Y Cyngor Prydeinig Dyma y ddiweddarafAdroddiad Blynyddol y Cynllun Dysgu Cymraeg 2014

     

Website design and hosting: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration