Apologies, but no English version of this page is available yet. Read an automatic translation of this page by Google

Cangen Clwyd

Cymdeithas neu gangen newydd yw hon, wedi ei sefydlu yn 2011, gan griw o bobl yng Ngogledd Ddwyrain Cymru sydd â diddordeb yn y gymdeithas Gymraeg a Chymreig ym Mhatagonia ac edmygedd a chariad ati hi a’i phobl. Bu rhai ohonom yno ar wyliau, ambell un wedi creu cysylltiadau a chyfeillgarwch gyda phobl yn y ‘Wladfa’.

Mae gennym bwyllgor cryf a brwdfrydig o dan arweiniad ein Cadeirydd, Richard Snelson o Ddinbych. Yn ein Pwyllgor gwreiddiol, yn ogystal â’r Cadeirydd roedd Jois Snelson, ei wraig, hefyd Edward Williams o Gilcain, Morfudd Jones a Menna Jones o Ruthun, y Parch R Glyn Jones o Lanrwst, ein Trysorydd ar y pryd sef Huw Davies a Pedr Wynn o Goedllai sydd wedi gorfod dysgu sgiliau llythrennedd sylfaenol er mwyn bod yn Ysgrifennydd. Mae eraill hefyd wedi dangos diddordeb mewn ymuno â ni.

Penderfynwyd adfer yr hen enw Clwyd ar gyfer ein Cangen oherwydd ei fod yn cynrychioli ardaloedd y Gogledd Ddwyrain, ond wedi dweud hynny mae ein dehongliad ymarferol o ardal ein Cymdeithas yn un hyblyg dros ben, er mwyn croesawu rhai a fyddai â diddordeb o ardaloedd cyfagos fel Cilgwri, Caer neu Lannau Merswy er enghraifft. Mae gennym hyd yn oed ambell un o Lanrwst, nad yw yng Nghymru nac yn Lloegr, meddan nhw!!

Ein nod yw cynnal a hybu diddordeb a chysylltiadau gyda’r Wladfa, codi arian os oes modd, ac i’r dibenion hynny rydym eisoes wedi cynnal ‘Faldiralisimo’ noson o hwyl ac adloniant. Yn ogystal ag adloniant gyda naws Cymreig ac Archentaidd, cawsom y pleser eithriadol o gynnal sgwrs Skype gyda rhai o bobl y Gaiman - a dangos honno ar y sgrin fawr.

Y gangen drefnodd Ŵyl y Glaniad yng Nghlwb Rygbi Dinbych yng ngofal un sy’n gallu bwydo’r corff a’r enaid, sef y Parchedig a Phen-cogydd Proffesiynol o fri, Wayne Roberts. Cafwyd adloniant gan Enfys.

Rydym yn gobeithio cynnal rhyw dair neu bedair ‘achlysur’ y flwyddyn, gyda sôn am un tua’r hydref ‘rhywle yn yr hen Glwyd’. Croeso i chi i gyd. Am fwy o fanylion cysyllter â'r Ysgrifennydd 01352 770874
     

Website design and hosting: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration