Gair o'r Gadair


Annwyl Ymwelydd,

Yn dilyn y bleidlais ddiweddar ym Mhrydain, ni wyddom beth fydd yr effaith ar ein perthynas ni á'n brodyr Ewropeaidd. Er dathlu canrif a hanner o fodolaeth y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia, Ariannin llynedd,cryfhawyd y berthynas rhyngom ni â'n cyd Gymry draw. Er y pellter daearyddol, mae'r "freuddwyd fawr" yn parhau.

Efallai mai ar hap y daethoch o hyd i wefan Cymdeithas Cymru-Ariannin. Croeso cynnes i chi bori ynddi a dod i wybod mwy am Y Wladfa,ei phobl a'i sefydliadau. Mae Cymdeithas Cymru-Ariannin yn ddolen gyswllt bwysig rhwng y ddwy wlad; yn cefnogi a hybu'r iaith Gymraeg ac yn sicrhau parhad y diwylliant a'r bywyd cymdeithasol Cymreig yn Y Wladfa. Os am ymuno â'r Gymdeithas,croeso i chi gwblhau'r ffurflen sydd ar gael ar y wefan hon.
Mae'r ymdeimlad o berthyn yn gwneud Patagonia yn lle arbennig. O ymweld unwaith, rhaid mynd 'nôl a chryfhau'r cyswllt.
Gobeithio byddwch yn mwynhau dod i wybod mwy am bobl y darn o dir unigryw hwn yn ne America. Cysylltwch â ni trwy'n gwefan.

Pob dymuniad da,

Nans Rowlands

(Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Cymdeithas Cymru-Ariannin)
     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration