Digwyddiadur


GŴYL Y GLANIAD
28 Gor. 2018 - 01 Ion. 0001

Byddwn yn cyfarfod yn y Clwb Golff ar y dydd Sadwrn am 13.00. pan fydd cyfrol Delyth MacDonald Llawlyfr y Wladfa ( Y Lolfa) yn cael ei lawnsio; bydd cyfle i brynu copїau. Bydd Alejandro Jones, Trevelin, yn canu ac adloniant gan Tri Gog a Hwntw. Trannoeth ar y prynhawn Sul pe dymunir bydd cyfle i ymweld â’r Ysgwrn – cartref Hedd Wyn - yn Nhrawsfynydd. Awgrymir llety addas i rai fydd am aros dros nos. Rhaid archebu a thalu am docyn cyn dydd Gwener Gorffennaf 20 oddi wrth y Fns Eleri Roberts, 12 Maesypandy, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7TR. Pris y tocyn yw £15.00 (hanner pris i blant ysgol). Cofiwch yrru amlen a stamp i dderbyn y tocyn. Nodwch hefyd os ydych angen bwyd llysieuol / figan/bwyd heb gluten. Dylid gwneud sieciau allan i Cymdeithas Cymru-Ariannin. Bydd Eleri yn falch o glywed hefyd am unrhyw Wladfawyr fydd yn debygol o fynychu: gellir cysylltu a hi 01678 540305 / 07790513048. eleriproberts@hotmail.com. Oes modd i chi hefyd, wrth archebu tocyn os gwelwch yn dda, ddweud wrth Eleri a fyddwch am fynd i’r Ysgwrn ar y dydd Sul.
Ble?: Clwb Golff y Bala, Penlan, Y Bala LL23 7YD
Cyswllt: y Fns Eleri Roberts, 12 Maesypandy, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7TR. 01678 540305 / 07790513048. eleriproberts@hotmail.com

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd
04 Awst 2018 - 01 Ion. 0001

Cangen y De sydd yng ngofal y Babell eleni – rhif 123-4 (ger Crefft yn y Bae)- diolch iddynt. Bydd gennym lyfrau a nwyddau ar werth yna - yn eu plith yr isod.Byddwn yn cael chwe chopi o gyfrol Marcelo Gavirati gyhoeddwyd eleni Chupat-Camwy, Patagonia: historia de la coexistencia pacifica entre galeses, pampas y tehuelches. Patagonia sur Libros, 2018. 9789872565770 485t a bydd ar werth am £15.00 – os na fyddant wedi eu gwerthu cyn hynny!Mae un copi yr un ar gael hefyd o David Williams Y Brut: (La crónica) 2015. 196t. (yn Sbaeneg a Chymraeg) £10

a Stella Maris Dodd A tehuelches y galeses Patagonia sur Libros, 2016.187t. (yn Sbaeneg a Saesneg) £20‘Caerdydd a’r Wladfa ‘ fydd thema yr arddangosfa yn y Babell. Dyma amserlen yr wythnos - bydd y sgyrsiau yn cael eu cynnal am 2.00 bob dydd.Dydd Llun:

'Caerdydd a'r Wladfa' - sgwrs gan Gwilym Roberts i nodi deng mlwyddiant Cangen y DeDydd Mawrth:

'Byw, astudio a gweithio yn y brifddinas' - sgwrs gan Sara Borda GreenDydd Mercher:

'Pobi Patagonia' - bake off alfajores - mqy o fanylion i ddilyn Gwobr - Teisen Ddu Plas-y-CoedDydd Iau:

Cyfarfod Blynyddol - yn festri Capel y Tabernacl, yr Ais am 3.00 gyda phaned i ddilynDydd Gwener:

‘"Eilun Coll": Eluned Morgan, O. M. Edwards a heddychwyr Y Deyrnas’ - E. Wyn James (Mae yn gan mlynedd ers i Eluned Morgan fyw yng Nghaerdydd am y tro olaf)Dydd Sadwrn: Tynnu rafflCynhelir digwyddiadau anffurfiol yn ystod yr wythnos hefyd, megis mate a sgwrs. Bydd y cyfan yn cael eu hysbysebu ar fwrdd du tu fas i'r stondin.

Bydd hefyd gwis yn seiliedig ar yr arddangosfa.Bydd Rhisiart Arwel yn lansio cryno ddisg newydd i gwmni Sain yn ystod yr wythnos. Cynhelir cyngerdd i’w lansio yn yr Eglwys Norwyaidd yn y Bae ddydd Llun Awst y 6ed am 11am. Cyngerdd o tua awr o hyd fydd hwn gyda pherfformiadau o weithiau poblogaidd oddi ar y CD o Ewrop a De America, gyda phwysais arbennig ar gerddoriaeth o Gymru a’r Ariannin. Does dim angen talu am docyn, mae'r digwyddiad am ddim! Bydd copïau o’r CD newydd ar werth yn ystod y digwyddiad ac ym mhebyll Cymru-Ariannin a Sain ar y maes. Bydd hefyd CD’s Hogia’r Wilber, Gwenan Gibbard, Pedwar Patagonia, a Brigyn.


Cyswllt: Ceris Gruffudd Ceris.Gruffudd@gmail.com

Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Cymru-Ariannin
09 Awst 2018 15.00-16.30 - 01 Ion. 0001

Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas Sgyrsiau gan Eluned Grandis ac Alejandro Jones gyda chan neu ddwy.

Bydd paned i ddilynI gyrraedd Tabernacl yr Ais o’r BaeMae bys rhif 6 yn gadael o’r tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru pob 6-7 munud.

Disgynwch yn Heol y Tollty (Customhouse St) bron gyferbyn â siop John Lewis. Mae y Capel ar y chwith wrth gerdded i gyfeiriad y siopau.


Ble?: Festri capel y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd CF10 1AJ
Cyswllt: Ceris Gruffudd Ceris.Gruffudd@gmail.com

Cyngerdd yn y Castell
31 Awst 2018 - 01 Ion. 0001

Cynhelir cyngerdd arbennig yn y Castell gyda'r tenorion enwog Rhys Meirion ac Aled Wyn Davies, Alejandro Jones, y canwr poblogaidd o Drevelin, Patagonia, a grŵp o delynorion ifanc o fro Teifi yn cymryd rhan.

Bydd elw'r noson yn mynd i gynnal yr ysgol Gymraeg newydd, Ysgol y Cwm, a agorwyd yn Nhrevelin yn 2016, menter y mae Pwyllgor Gefeillio Aberteifi / Trevelin, o dan lywyddiaeth Y Parchedig Eirian Wyn Lewis, wedi bod yn ei chefnogi ers cyn agor yr ysgol.


Ble?: Castell Aberteifi

Alejandro Jones - y canwr a'r amaethwr o Batagonia
07 Medi 2018 19.30 - 01 Ion. 0001

Cyngerdd yng nghwmni Alejandro Jones o Drevelin. Arweinydd y noson: Dai Jones, Llanilar.
Ble?: Pafiliwn Pontrhydfendigaid
Cyswllt: glanrhyd@btopenworld.com 01974 831695

     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration