Digwyddiadur


Arddangosfa ar Batagonia - Prifysgol Bangor
18 Mai 2015 - 31 Rhag. 2015

Deunydd o gasgliadau Adran Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor
Ble?: Prifysgol Bangor
manylion...

Arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru
23 Mai 2015 - 12 Rhag. 2015

CYnhelir arddangosfa 'Patagonia' yn Anecs Oriel Gregynog rhwng 23 Mai – 12 Rhagfyr
Ble?: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Cyswllt: gofyn@llgc.orrg.uk
manylion...

Ein taith i'r byd newydd
25 Gor. 2015 10.00-17.00 - 11 Hyd. 2015

Arddangosfa Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn Amgueddfa'r Glannau, Abertawe Dathlu 150 mlwyddiant sefydlu’r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Dilynwch hanes teithwyr y Mimosa a dod i ddeall beth wnaeth iddynt adael eu cartrefi a theithio i bellter byd.

Mynediad am ddim
Ble?: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Ffordd Ystumllwynarth Ardal Forwol Abertawe SA1 3RD
Cyswllt: Ffôn: (029) 2057 3600 Ffacs: (029) 2057 3602
manylion...

HOLA! Drama newydd am antur y Cymry yn Mhatagonia gan Arad Goch!
07 Medi 2015 - 18 Ion. 2015

HolaHola

Wrth i Gymru ddathlu 150 mlwyddiant y Cymry a hwyliodd i Batagonia, mae ARAD GOCH yn falch o gyhoeddi drama newydd sbon.Bydd HOLA! yn berfformiad rhyngweithiol, ac mae'n rhoi cyfle i blant a theuluoedd y Gymru gyfoes i brofi antur ein cyn deidiau, wrth iddyn nhw hwylio draw i Batagonia i chwilio am fywyd newydd. Bydd y perfformiad yn rhannu'r wefr, yr ofnau a'r gobeithion ac yn gyfle i ddathlu ein perthynas gyda'r Wladfa.Cynhelir perfformiadau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac mae'r perfformiad hefyd ar gael i deithio i neuaddau cymunedol ledled Cymru.O safbwynt addysgiadol, bydd y cynhyrchiad yn cynorthwyo i ddatblygu sgiliau llythrennedd y plant, ac hefyd yn gyfle i ddysgu am hanes a daearyddiaeth. Bydd adnoddau arbennig a gweithgareddau cyfranogol ar gael i ysgolion.Awdur y ddrama yw Mari Rhian Owen, Actores Rheoli yn Arad Goch. Mae Mari yn teithio Cymru yn cynnal gweithdai iaith trwy ddrama i ysgolion ac mae ei sgriptiau blaenorol yn cynnwys MERCHED Y GERDDI a THE GOOD BIG CREDO.Mae'r cynhyrchiad ar daith o'r 7.9.15 - 18.12.15 -

9.10.15 Amgueddfa Nefyn 01758 721313

16.10.15 Neuadd y Dref, Llangefni 01248 725700

18.10.15 Chapter, Caerdydd 029 2030 4400

24.10.15 Neuadd y Dref, Dinbych 01745 812822Bydd y perfformiadau uchod yn y Gymraeg.

Rhagor o berfformiadau i’w cyhoeddi’n fuan
Cyswllt: Swyddog Cyswllt Ysgolion, Anne Evans: anne@aradgoch.org ; neu'r Swyddog Marchnata Heulwen Davies; heulwen@aradgoch.
manylion...

Diwrnod Dathlu Patagonia
12 Medi 2015 10.00-20.00

Mwy o fanylion i ddod
Ble?: Blaenau Ffestiniog

Te Cymreig yng nghwmni Elvira Moseley
19 Medi 2015 3.00

Dewch am de Cymreig traddodiadol yng nghwmni Elvira Moseley i ddathlu 150 mlynedd ers sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia.Ganwyd a magwyd Elvira ym Mhatagonia ond mae hi bellach yn byw ym Maglan. Roedd ei pherthnasau ymysg y cyntaf i hwylio i Batagonia ar y Mimosa. Dewch i glywed am ei hanes a'i phrofiadau tra'n llenwi eich boliau â theisenni blasus!Rhaid bwcio erbyn dim hwyrach na:

04.09.15


Ble?: The Pop Up Tearoom, Neuadd Blandy, Trelales, Pen-y-bont ar Ogwr.
Cyswllt: Marged Elin Thomas Swyddog Maes a Gweinyddol | Field and Admin Officer Menter Bro Ogw Tŷ'r Ysgol, Pen yr Ysgol, Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr, CF34 9YE 01656 732200

Ymfudwyr Cwm Cynon i'r Wladfa ym 1865
19 Hyd. 2015 19.00

Sgwrs gan D. L. Davies i Gymdeithas Hanes Hirwaun yn Llyfrgell Aberdar am 'Ymfudwyr Cwm Cynon i'r Wladfa ym 1865'. Saesneg fydd iaith y noson
Ble?: :Llyfrgell Hirwaun
Cyswllt: Mrs Hillary Boulton, 5, Harris Street, Hirwaun, CF44 9NP 01685-813255 hillaryboulton@yahoo.co.uk
manylion...

Pererindod Patagonia 2015 - Taith y Dathlu
29 Hyd. 2015 - 12 Tach. 2015

Am fanylion cysyllter fel isod. Defnyddir elw'r daith i hyrwyddo Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut.

Taith y DathluTaith y Dathlu
Cyswllt: Elvey MacDonald, Haulfan, Maes Carrog, LLANRHYSTUD, Ceredigion SY23 5AL 01974 202052 ElveyMac@aol.com

Ysgol Undydd yr Hydref Cymdeithas Hanes Morgannwg
31 Hyd. 2015

'Ysgol Undydd yr Hydref ' Cymdeithas Hanes Morgannwg fydd yn archwilio'r cyswllt rhwng Morgannwg a rhai o ymfudwyr cynharaf Y Wladfa. Y siaradwyr (yn nhrefn yr wyddor hyd yn hyn) fydd Eirionedd Baskerville, Aberystwyth, fydd yn taflu trosolwg ar deuluoedd y sir ymysg yr ymfudwyr cyntaf; David Leslie Davies, Aberdar, fydd yn trafod cyfraniad y Parchg Abraham Matthews, 1832-99, i'r fenter Wladfaol, a'r Athro Bill Jones, Prifysgol Caerdydd, fydd yn trafod gyrfa y Parchg David Stephen Davies yng nghyswllt Y Wladfa. Saesneg fydd iaith y gynhadledd. Ceir manylion llawnach (e.e. amseru pethau, ac union deitlau/trefn y papurau) o gysylltu a'r Ysgrifennydd - gweler isod.
Ble?: Gwesty Cwrt Coleman, ger Pen-y-bont ar Ogwr.
Cyswllt: Ysgrifennydd y Gymdeithas, Paul Reynolds, ar paulreynolds44@googlemail.com
manylion...

'Garibaldi', 'Dyn y Bala' ac 'Apostol Mawr Patagonia'
04 Tach. 2015 18.00

'Garibaldi', 'Dyn y Bala' ac 'Apostol Mawr Patagonia': Y Wladfa a'r wasg Gymreig yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yr Athro Bill Jone
Ble?: Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor

Cerddwn ymlaen
17 Tach. 2015 - 26 Tach. 2015

"Ar ôl adolygiad manwl, mae pwyllgor Cerddwn Ymlaen wedi penderfynu gohirio y daith gerdded ym Mhatagonia yn 2015 ac edrychwn i ail-drefnu’r digwyddiad ar gyfer 2016."


Ble?: Talaith Chubut, Patagonia
Cyswllt: 01970 631737
manylion...

Trek efo Shane Williams tuag at Velindre
17 Tach. 2015 - 27 Tach. 2015


Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com
manylion...

Trek efo Rhod Gilbert tuag at Velindre
22 Tach. 2015 - 02 Rhag. 2015


Ble?: http://www.velindrefundraising.com/patagoniatrek2015
Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com

Dadorchuddio plac yng Nghwm Cynon i goffau rhai oedd ar y Mimosa.
28 Tach. 2015 10.30 - 13.00

Dadorchuddiad plac ar gapel Siloa, Aberdar, i goffau'r 57 ymfudwr a ymadawodd a Chwm Cynon ym 1865 i hwylio ar y Mimosa er mwyn sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Daw Elvey MacDonald ac Elvira Moseley (nee Austin)- dau ddisgynnydd i ymfudwyr Aberpennar - i'w ddadorchuddio. Cynhelir digwyddiad cyhoeddus dwyieithog yr un pryd, gydag Elvey, Elvira a D.L. Davies yn dweud gair a phwyllgor y papur bro Clochdar yn darparu croeso. Dyluniwyd y plac ac mae apel mewn llaw i'w ariannu.
Ble?: Capel Siloa, Aberdar
Cyswllt: D. L. Davies 01685 873226 dldaman5@gmail.com

     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration