Digwyddiadur


Arddangosfa ar Batagonia - Prifysgol Bangor
18 Mai 2015 - 31 Rhag. 2015

Deunydd o gasgliadau Adran Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor
Ble?: Prifysgol Bangor
manylion...

Arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru
23 Mai 2015 - 12 Rhag. 2015

CYnhelir arddangosfa 'Patagonia' yn Anecs Oriel Gregynog rhwng 23 Mai – 12 Rhagfyr
Ble?: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Cyswllt: gofyn@llgc.orrg.uk
manylion...

Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc/ Urdd Gobaith Cymr
23 Mai 2015 - 09 Awst 201523 Mai, 16 Mehefin - 10 Gorffennaf Yn Theatr Clwyd Yna ar daith fel isod

Sylwer mai yn y perfformiadau ar y gwaelod y bydd y criw ifanc yn perfformioAr Daith:

Mae'r sioe ar gael yn Gymraeg (C) ac yn Saesneg (S)28 Mai - Galeri, Caernarfon am 7.00yh (C) - 01286 685222

29 Mai - Galeri, Caernarfon am 1.30yp & 7.00yh (C) - 01286 68522230 Mai – Gŵyl Mimosa, Amgueddfa Morwrol Lerpwl (C) – (nid y sioe gyfan ond darnau ohoni fydd yn yr ŵyl)3 Mehefin - Theatr Gartholwg, Pontypridd am 6.30yp (C) - 01443 219589

4 Mehefin - Theatr Soar, Merthyr Tudful am 1.00yp (C) - 01685 7221765 Mehefin - Theatr Soar, Merthyr Tudful am 1.00yp (S) - 01685 7221769 Mehefin - Ysgol Uwchradd Bodedern, Sir Fôn am 7.00yh (C) - 01407 74100010 Mehefin - Theatr Mwldan, Aberteifi am 1.00yp (C) - 01239 62120011 Mehefin – Canolfan Celf Wyeside, Builth Wells am 1.00yp (S) - 01982 55255512 Mehefin - Theatr Felin-fach, Ceredigion am 7.30yh (C) - 01570 470697

16 Mehefin –10 Gorffennaf - Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug (C & S) – 0845 330 3565Yn ystod mis Gorffennaf, bydd cwmni o berfformwyr ifanc o Gymru a Phatagonia’n ymuno â’n tîm proffesiynol ac yn perfformio yng Nghymru ac yn teithio i Batagonia i berfformio Mimosa.Sioeau gyda'r cwmni pobl ifanc:1 Awst - Theatr y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau - caneuon o'r sioe yn stondin Cymdeithas Cymru-Ariannin (313-4) am 2.00yp, sioe yn Theatr y Maes am 3.30yp

3 Awst - Theatr y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau - caneuon o'r sioe yn stondin Cymdeithas Cymru-Ariannin (313-4) am 2.00yp, sioe yn Theatr y Maes am 3.30yp

8 Awst – Chapter, Canton, Caerdydd am 7.30yh9 Awst – I ffwrdd i Batagonia ar daith – Porth Madryn, Gaiman, Trelew, Trevelin ac Esquel
Cyswllt: Nerys Edwards nerys.edwards@clwyd-theatr-cymru.co.uk 01352 701575
manylion...

Ein taith i'r byd newydd
25 Gor. 2015 10.00-17.00 - 11 Hyd. 2015

Arddangosfa Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn Amgueddfa'r Glannau, Abertawe Dathlu 150 mlwyddiant sefydlu’r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Dilynwch hanes teithwyr y Mimosa a dod i ddeall beth wnaeth iddynt adael eu cartrefi a theithio i bellter byd.

Mynediad am ddim
Ble?: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Ffordd Ystumllwynarth Ardal Forwol Abertawe SA1 3RD
Cyswllt: Ffôn: (029) 2057 3600 Ffacs: (029) 2057 3602
manylion...

O Gymru I'r Wladfa - Rhisiart Arwel a Gwenan Gibbard
05 Awst 2015 16.00Y Lle Celf

O Gymru i’r Wladfa: Awr gartrefol o gerddoriaeth o Gymru a’r Ariannin yng nghwmni Rhisiart Arwel a Gwenan Gibbard. Seiniau’r gitâr a’r delyn yn uno i ddathlu 150 o flynyddoedd ers sefyldu’r Wladfa Gymreig.
Ble?: Y Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Meifod
manylion...

Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Cymru-Ariannin
06 Awst 2015 14.00-15.30

CYfarfod Blynyddp; Cymdeithas Cymru-Ariannin ; sgwrs gan Eirionedd Baskerville - Y Mimosa a'r fintai Gyntaf
Ble?: Pabell y Cymdeithasau 1, Maes yr Eisteddfod Meifod
Cyswllt: Ceris Gruffudd Rhoshelyg@btinternet.com

Theatr Patagonia
09 Awst 2015 - 23 Awst 2015

Taith Theatr Patagonia - prosiect ar y cyd rhwng Theatr Clwyd ac Urdd Gobaith Cymru. Bydd 17 o Gymru a phump o'r Wladfa yn y cynhyrchiad.

Eirionedd Baskerville - Y Mimosa a'r fintai Gyntaf
13 Awst 2015 19.30

Un o sgyrsiau haf Amgueddfa Forwrol Llŷn, Nefyn
Ble?: Amgueddfa Forwrol Llŷn, Eglwys y Santes Fair, Nefyn, Gwynedd, LL53 6LB
Cyswllt: [t] 01758 721313 [e] post@llyn-maritime-museum.co.uk
manylion...

Te Patagonaidd - Caerdydd
29 Awst 2015 15.00

Te Patagonaidd bnawn Sadwrn Awst 29ain yn Festri Capel Bethel Rhiwbina am 3.00yp. Dewch yn llu gyda’ch danteithion Patagonaidd, eich offerynnau cerdd, eich lleisiau a’ch brwdfrydedd! Byddwn yn codi £2 y pen i dalu am y Stafell (wel DYNA fargen

Trefnir gan Cangen y De
Ble?: Festri Capel Bethel Rhiwbina, Caerdydd
Cyswllt: Eiry Palfrey eirypalfrey@yahoo.co.uk

HOLA! Drama newydd am antur y Cymry yn Mhatagonia gan Arad Goch!
07 Medi 2015 - 18 Ion. 2015

HolaHola

Wrth i Gymru ddathlu 150 mlwyddiant y Cymry a hwyliodd i Batagonia, mae ARAD GOCH yn falch o gyhoeddi drama newydd sbon.Bydd HOLA! yn berfformiad rhyngweithiol, ac mae'n rhoi cyfle i blant a theuluoedd y Gymru gyfoes i brofi antur ein cyn deidiau, wrth iddyn nhw hwylio draw i Batagonia i chwilio am fywyd newydd. Bydd y perfformiad yn rhannu'r wefr, yr ofnau a'r gobeithion ac yn gyfle i ddathlu ein perthynas gyda'r Wladfa.Cynhelir perfformiadau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac mae'r perfformiad hefyd ar gael i deithio i neuaddau cymunedol ledled Cymru.O safbwynt addysgiadol, bydd y cynhyrchiad yn cynorthwyo i ddatblygu sgiliau llythrennedd y plant, ac hefyd yn gyfle i ddysgu am hanes a daearyddiaeth. Bydd adnoddau arbennig a gweithgareddau cyfranogol ar gael i ysgolion.Awdur y ddrama yw Mari Rhian Owen, Actores Rheoli yn Arad Goch. Mae Mari yn teithio Cymru yn cynnal gweithdai iaith trwy ddrama i ysgolion ac mae ei sgriptiau blaenorol yn cynnwys MERCHED Y GERDDI a THE GOOD BIG CREDO.Mae'r cynhyrchiad ar daith o'r 7.9.15 - 18.12.15 -

9.10.15 Amgueddfa Nefyn 01758 721313

16.10.15 Neuadd y Dref, Llangefni 01248 725700

18.10.15 Chapter, Caerdydd 029 2030 4400

24.10.15 Neuadd y Dref, Dinbych 01745 812822Bydd y perfformiadau uchod yn y Gymraeg.

Rhagor o berfformiadau i’w cyhoeddi’n fuan
Cyswllt: Swyddog Cyswllt Ysgolion, Anne Evans: anne@aradgoch.org ; neu'r Swyddog Marchnata Heulwen Davies; heulwen@aradgoch.
manylion...

Ymfudwyr Cwm Cynon i'r Wladfa ym 1865
19 Hyd. 2015 19.00

Sgwrs gan D. L. Davies i Gymdeithas Hanes Hirwaun yn Llyfrgell Aberdar am 'Ymfudwyr Cwm Cynon i'r Wladfa ym 1865'. Saesneg fydd iaith y noson
Ble?: :Llyfrgell Hirwaun
Cyswllt: Mrs Hillary Boulton, 5, Harris Street, Hirwaun, CF44 9NP 01685-813255 hillaryboulton@yahoo.co.uk
manylion...

Pererindod Patagonia 2015 - Taith y Dathlu
29 Hyd. 2015 - 12 Tach. 2015

Am fanylion cysyllter fel isod. Defnyddir elw'r daith i hyrwyddo Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut.

Taith y DathluTaith y Dathlu
Cyswllt: Elvey MacDonald, Haulfan, Maes Carrog, LLANRHYSTUD, Ceredigion SY23 5AL 01974 202052 ElveyMac@aol.com

Ysgol Undydd yr Hydref Cymdeithas Hanes Morgannwg
31 Hyd. 2015

'Ysgol Undydd yr Hydref ' Cymdeithas Hanes Morgannwg fydd yn archwilio'r cyswllt rhwng Morgannwg a rhai o ymfudwyr cynharaf Y Wladfa. Y siaradwyr (yn nhrefn yr wyddor hyd yn hyn) fydd Eirionedd Baskerville, Aberystwyth, fydd yn taflu trosolwg ar deuluoedd y sir ymysg yr ymfudwyr cyntaf; David Leslie Davies, Aberdar, fydd yn trafod cyfraniad y Parchg Abraham Matthews, 1832-99, i'r fenter Wladfaol, a'r Athro Bill Jones, Prifysgol Caerdydd, fydd yn trafod gyrfa y Parchg David Stephen Davies yng nghyswllt Y Wladfa. Saesneg fydd iaith y gynhadledd. Ceir manylion llawnach (e.e. amseru pethau, ac union deitlau/trefn y papurau) o gysylltu a'r Ysgrifennydd - gweler isod.
Ble?: Gwesty Cwrt Coleman, ger Pen-y-bont ar Ogwr.
Cyswllt: Ysgrifennydd y Gymdeithas, Paul Reynolds, ar paulreynolds44@googlemail.com
manylion...

Cerddwn ymlaen
17 Tach. 2015 - 26 Tach. 2015

"Ar ôl adolygiad manwl, mae pwyllgor Cerddwn Ymlaen wedi penderfynu gohirio y daith gerdded ym Mhatagonia yn 2015 ac edrychwn i ail-drefnu’r digwyddiad ar gyfer 2016."


Ble?: Talaith Chubut, Patagonia
Cyswllt: 01970 631737
manylion...

Trek efo Shane Williams tuag at Velindre
17 Tach. 2015 - 27 Tach. 2015


Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com
manylion...

Trek efo Rhod Gilbert tuag at Velindre
22 Tach. 2015 - 02 Rhag. 2015


Ble?: http://www.velindrefundraising.com/patagoniatrek2015
Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com

Dadorchuddio plac yng Nghwm Cynon i goffau rhai oedd ar y Mimosa.
28 Tach. 2015 10.30 - 13.00

Dadorchuddiad plac ar gapel Siloa, Aberdar, i goffau'r 57 ymfudwr a ymadawodd a Chwm Cynon ym 1865 i hwylio ar y Mimosa er mwyn sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Daw Elvey MacDonald ac Elvira Moseley (nee Austin)- dau ddisgynnydd i ymfudwyr Aberpennar - i'w ddadorchuddio. Cynhelir digwyddiad cyhoeddus dwyieithog yr un pryd, gydag Elvey, Elvira a D.L. Davies yn dweud gair a phwyllgor y papur bro Clochdar yn darparu croeso. Dyluniwyd y plac ac mae apel mewn llaw i'w ariannu.
Ble?: Capel Siloa, Aberdar
Cyswllt: D. L. Davies 01685 873226 dldaman5@gmail.com

     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration