Digwyddiadur


Kyffin - Patagonia
28 Chwe. 2015 - 09 Mai 2015

Arddangosfa o luniau Patagonia Kyffin Williams ar fenthyg o Lyfrgell Genedlaethol Cymru fel rhan o ddathliadau 150
Ble?: MOMA, Machynlleth
Cyswllt: 01654 703355 info@momawales.org.uk
manylion...

‘Noson Gyda René Griffiths’
04 Maw. 2015 19.00

Mae Coleg Llanymddyfri yn falch o gyhoeddi ymweliad René Griffiths ar nos Fercher 4ydd o Fawrth. Bydd yr Adran Gymraeg yn cynnal 'Noson gyda René Griffiths', gan ddechrau am 7.00yh yn Llyfrgell y Coleg. Bydd René, sydd yn un o actorion a chantorion mwyaf poblogaidd Cymru a’r Wladfa, yn diddanu ei gynulleidfa gyda'i gerddoriaeth a straeon am ei fywyd sydd wedi pontio llawer o gyfandiroedd. Yn ystod y noson, fe gewch glywed am ei fagwraeth ym Mhatagonia, ei fywyd yma yng Nghymru a'i deithiau helaeth ar hyd y ffordd. Mae ei sgiliau fel storïwr amryddawn yn amlwg yn ei lyfr Ramblings of a Patagonian a fydd ar werth yn y Coleg ar y noson.Mae'r Coleg yn edrych ymlaen at groesawu René at yr hyn sy'n mynd i fod yn noson ddifyr a diddorol, yn enwedig felly, yn y flwyddyn hon pan ddathlwn 150 mlynedd ers glaniad y fintai gyntaf ym Mhatagonia. Mae gan Goleg Llanymddyfri eisoes gysylltiadau hir sefydlog gyda'r Wladfa drwy ei Ysgoloriaeth i Fyfyrwyr o Batagonia. Y myfyriwr presennol ydy Jeremeias Knobel o Esquel ym Mhatagonia, a fydd hefyd yn cymryd rhan yn adloniant y noson gan fod René yn frawd i’w nain!

Mae tocynnau yn £5.00 yr un (gellir prynu diodydd wrth y bar). I fynychu'r noson, ewch i bookings@llandoverycollege.com neu ffoniwch 01550 723000


Ble?: Llyfrgell Coleg Llanymddyfri

Cinio Gwyl Ddewi Cangen Mon ac Arfon
06 Maw. 2015 7.00 ar gyfer 7.30

CYnhelir cinio Gwyl Ddewi y gangen eleni, ar flwyddyn mor nodedig 150 o flynyddoedd ers sefydlu’r Wladfa. Nos Wener, 6 Mawrth. Bydd yn gyfle i glywed pa ddigwyddiadau sydd yn cael eu trefnu i ddathlu can mlwyddiant a hanner y Wladfa. Cysylltwch gyda Gareth Tilsley isod am fwy o fanylion
Ble?: Y Ganolfan Reolaeth, ar Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG.
Cyswllt: Gareth Tilsley gtilsley@aol.com neu 01248 362707?

Dathlu 150 mlwyddiant y Wladfa
01 Ebr. 2015 19.30

Merched y Wawr, Bro Radur. Dathlu 150 mlwyddiant y Wladfa gydag Eiry Palfrey, Miriam Tilsley, Sandra de Pol, Azul de Pol a Rhisiart Arwel, yn neuadd Capel y Methodistiaid, Ffordd Windsor, Radur, Caerdydd, am 7.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Neuadd Capel y Methodistiaid, Ffordd Windsor, Radur, Caerdydd,

Sgwrs am y Wladfa
21 Ebr. 2015 19.15

Cymrodorion y Barri: Sgwrs gan Dr Walter Ariel Brooks am y Wladfa, yn festri’r Tabernacl, Sgwâr y Brenin, Y Barri, am 7.15 p.m. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Festri’r Tabernacl, Sgwâr y Brenin, Y Barri

Sgwrs gan Mererid Hopwood
22 Ebr. 2015 7.30

Bydd Cangen y De Cymdeithas Cymru-Ariannin yn cael cwmni'r prifardd Mererid Hopwood wrth iddi siarad am ei phrofiadau ym Mhatagonia yn 2014, a'r cerddi a ysgogwyd gan ei hymweliad â'r Wladfa.
Ble?: Eglwys Unedig Treganna, Heol y Bontfaen, Caerdydd
Cyswllt: Ysgrifennydd y Gangen, Eiry Palfrey: eirypalfrey@yahoo.co.uk

Arddangosfa o luniau yr arlunydd Delyth Llwyd
17 Mai 2015 - 12 Gor. 2015

Bydd arddangosfa o luniau y ddiweddar arlunydd Delyth Llwyd a drefnwyd gan Matthew Thomas ymlaen fel uchod.
Ble?: Oriel Glyn y Weddw, Llanbedrog
Cyswllt: 01758 740 763
manylion...

Elvey MacDonald - Y Wladfa yn dathlu
18 Mai 2015


Ble?: Ffostrasol

Arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru
23 Mai 2015 - 12 Rhag. 2015

CYnhelir arddangosfa 'Patagonia' yn Anecs Oriel Gregynog rhwng 23 Mai – 12 Rhagfyr
Ble?: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Cyswllt: gofyn@llgc.orrg.uk
manylion...

Darlith goffa Syr Kyffin Williams
29 Mai 2015 19.00

Luned Gonzalez yn traddodi darlith Syr Kyffin Williams. Pobol y Wladfa - portreadau Kyffin Williams - Y Wladfa 1968-69'. Trefnir gan Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams.

Tocynnau ar werth o ddechrau fis Mawrth ymlaen am £5 yr un.
Ble?: Oriel Ynys Mon, Llangefni
Cyswllt: David Meredith 01678 540 255
manylion...

Gŵyl Mimosa Lerpwl 2015
29 Mai 2015 - 31 Mai 2015

Bwriada Cymry Lerpwl trwy gyfrwng Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi gynnal Gŵyl Mimosa fel rhan o ddathliadau pwysig a hynny o nos Wener Mai 29 i bnawn Sul, Mai 31, 2015. Gan fod y llong hwyliau Mimosa wedi gadael porthladd Lerpwl yn 1865 am Borth Madryn, bwriadwn fel Cymdeithas:1. Gosod Cofeb sylweddol i gofio hynny mewn man cyfleus ar lan Afon Mersi. Cyst y Gofeb £5,000 i’w chynllunio a’i gosod yn ei lle ar gyfer y dadorchuddio mewn seremoni bwysig bnawn Sadwrn, Mai 30, 2015 am 3 o’r gloch y pnawn.2. Trefnu rhaglen uchelgeisiol at y penwythnos: cyfarfodydd a chyflwyniad o ‘Ysbryd y Mimosa’ (o waith Tim Baker), a chroesawu Côr Ysgol Gymraeg Yr Hendre, Trelew, Y Wladfa, i’n plith i ganu.Byddwn felly yn ddiochgar am roddion tuag at y gofeb a’r dathliadau, i’w anfon i’r Cadeirydd, Dr D Ben Rees, 32 Garth Drive, Allerton, Lerpwl/Liverpool, L18 6HW, erbyn Mai 28 2015.Nodir eich cyfraniad yn y papur bro ac yn ‘Llawlyfr y Dathlu’. Dylid gwneud sieciau’n daladwy i ‘Gymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi/Merseyside Welsh Heritage Society’. Mae angen oddeutu £8,000 arnom.Yn ddiolchgar,

Dr D Ben Rees (Cadeirydd)

Ms Rachel Gooding (Trysorydd)

Dr Arthur Thomas (Ysgrifennydd)
Ble?: Lerpwl
Cyswllt: Dr Arthur Thomas arthurthomas1@talktalk.net
manylion...

4awd Wilber o Batagonia yn Galeri Caernarfon
30 Mai 2015

Cyngerdd gan Bedwarawd Wilber o Batagonia i nodi hwylio'r Mimosa o Lerpwl Mai 28 1865
Ble?: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon
Cyswllt: 01286 685250 post@galericaernarfon.com
manylion...

Penwythnos Dathlu 150 mlynedd y Wladfa ym Mhlas Glyn y Weddw, Nefyn a Phwllheli
05 Meh. 2015 - 07 Meh. 2015

Dathlu 150 mlynedd y Wladfa ym Mhlas Glyn y Weddw, Nefyn a Phwllheli
Cyswllt: ymholiad@oriel.org.uk neu ffon 01758 740 763,

Cyngerdd Hogia'r Wilber
06 Meh. 2015 7.30

Cyngerdd arbennig yng nghwmni'r pedwarawd poblogaidd o Batagonia, Hogia'r Wilber. Yn rhannu'r llwyfan gyda nhw fydd Côr Meibion Taf a Rhisiart Arwel.Pris tocyn - £5. Ar werth gan y côr a'r capel.
Ble?: Capel Salem, Treganna

Darlith ar enwau lleoedd Patagonia.
13 Meh. 2015 14.30

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru ar y cyd gyda Chymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd a Chymdeithas Cymru-Ariannin - Dr Dewi Evans, Dulyn, yn rhoi darlith ar enwau lleoedd Patagonia.
Ble?: Neuadd Bentref Llanelltud, ger Dolgellau
Cyswllt: Angharad Fychan angharad.fychan@googlemail.com
manylion...

Diwrnod cofio Nel Fach y Bwcs
13 Meh. 2015 1.30 ymlaen

Sgwrs / ffilm / dadorchuddio plac / ymweld a'i bedd.Mwy o fanylion i ddilyn
Ble?: Dre-fach Felindre
Cyswllt: Y Cynghorydd Peter Hughes-Griffiths PHughes-Griffiths@sirgar.gov.uk

Sgwrs am y Wladfa
15 Meh. 2015 19.30

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cyfarfod Blynyddol, ynghyd â sgwrs gan Dr Walter Ariel Brooks, yng nghapel Bethany, Heol Llanisien Fach, Rhiwbina, Caerdydd, am 7.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Capel Bethany, Heol Llanisien Fach, Rhiwbina, Caerdydd

150
26 Meh. 2015 - 11 Gor. 2015

Cynhyrchiad aml-blatform, safle benodol gan Marc Rees, cyd-gynhyrchiad â National Theatre Wales ac S4C, ac yn rhan o ddathliadau 150 o flynyddoedd ers sefydlu'r Wladfa ym Mhatagonia.Yn Mehefin 2015 bydd Theatr Genedlaethol Cymru am y tro cyntaf yn cyd-gynhyrchu gyda National Theatre Wales ac S4C. Bydd llu o ddathliadau led led Cymru a Phatagonia yn ystod 2015 i gofnodi 150 o flynyddoedd ers sefydlu’r Wladfa. Comisiynwyd Marc Rees yn Gyfarwyddwr Creadigol i greu cynhyrchiad lleoliad arbennig i gofnodi’r achlysur. Bydd digwyddiadau allweddol sefydlu’r Wladfa yn cael eu plethu gan ffilm o fywyd cyfoes ym Mhatagonia a’i gyflwyno yn storfa y Tŷ Opera Brenhinol ger Aberdâr. Mae’r lleoliad yn arwyddocaol oherwydd gwnaeth 66 o’r ymfudwyr cyntaf, a deithiodd ar y Mimosa ym 1865, hannu o’r ardal. Bydd y perfformiad yn un aml-ieithog, sef Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg.

26 Mehefin 2015 19:00 Rhagddangosiad

27 Mehefin 2015 19:00 Rhagddangosiad29 Mehefin 2015 19:00 Rhagddangosiad

30 Mehefin 2015 19:00 Perfformiad

01 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

02 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

03 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

04 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad06 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

07 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

08 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

09 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

10 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

11 Gorffennaf 2015 12:00

19:00

Perfformiad Pnawn a Nos
Ble?: Storfa y Tŷ Opera Brenhinol, Abercwmboi, Aberpennar
Cyswllt: thgc@theatr.com | 01267 233 882 Tocynnau ar werth ar yr 2il o Fawrth 2015
manylion...

Sain De America - Cyngerdd nos Eisteddfod Ryngwladol Llangollen
08 Gor. 2015 7.45

Mae’r delynores enwog Catrin Finch yn ymuno â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i gyflwyno rhaglen o gerddoriaeth o Dde America. Yn ystod y cyngerdd bydd Premiere y Byd o waith newydd gan Hector MacDonald o dalaith Chubbut ym Mhatagonia i ddathlu pen-blwydd 150 mlynedd sefydlu’r Wladfa yn yr Ariannin.

Pris tocynnau: £28/£22
Ble?: Pafiliwn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen
Cyswllt: 01978 862000 : info@international-eisteddfod.co.uk
manylion...

Cyngerdd gan Rhisiart Arwel ac Alberto Morelli
24 Gor. 2015

Deuawd gitar Cymru-Ariannnin : cyngerdd Rhisiart Arwek ac Akberto Morelli
Ble?: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon
Cyswllt: 01286 685250 post@galericaernarfon.com
manylion...

Gŵyl y Glaniad 2015
25 Gor. 2015

Gŵyl y Glaniad yn Galeri, Caernarfon. Gyrrir manylion i aelodau o'r Gymdeithas yn nhymor yr haf.
Ble?: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon
Cyswllt: Ceris Gruffudd Rhoshelyg@btinternet.com
manylion...

Theatr Patagonia
09 Awst 2015 - 23 Awst 2015

Taith Theatr Patagonia - prosiect ar y cyd rhwng Theatr Clwyd ac Urdd Gobaith Cymru. Bydd 17 o Gymru a phump o'r Wladfa yn y cynhyrchiad.

HOLA! Drama newydd am antur y Cymry yn Mhatagonia gan Arad Goch!
07 Medi 2015 - 18 Ion. 2015

HolaHola

Wrth i Gymru ddathlu 150 mlwyddiant y Cymry a hwyliodd i Batagonia, mae ARAD GOCH yn falch o gyhoeddi drama newydd sbon.Bydd HOLA! yn berfformiad rhyngweithiol, ac mae'n rhoi cyfle i blant a theuluoedd y Gymru gyfoes i brofi antur ein cyn deidiau, wrth iddyn nhw hwylio draw i Batagonia i chwilio am fywyd newydd. Bydd y perfformiad yn rhannu'r wefr, yr ofnau a'r gobeithion ac yn gyfle i ddathlu ein perthynas gyda'r Wladfa.Cynhelir perfformiadau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac mae'r perfformiad hefyd ar gael i deithio i neuaddau cymunedol ledled Cymru.O safbwynt addysgiadol, bydd y cynhyrchiad yn cynorthwyo i ddatblygu sgiliau llythrennedd y plant, ac hefyd yn gyfle i ddysgu am hanes a daearyddiaeth. Bydd adnoddau arbennig a gweithgareddau cyfranogol ar gael i ysgolion.Awdur y ddrama yw Mari Rhian Owen, Actores Rheoli yn Arad Goch. Mae Mari yn teithio Cymru yn cynnal gweithdai iaith trwy ddrama i ysgolion ac mae ei sgriptiau blaenorol yn cynnwys MERCHED Y GERDDI a THE GOOD BIG CREDO.Mae'r cynhyrchiad ar daith o'r 7.9.15 - 18.12.15 - I archebu perfformiad ar gyfer eich ysgol cysylltwch a'n Swyddog Cyswllt Ysgolion, Anne Evans: anne@aradgoch.org I archebu perfformiad mewn neuadd gymunedol cysylltwch a'n Swyddog Marchnata Heulwen Davies; heulwen@aradgoch.


Cyswllt: Swyddog Cyswllt Ysgolion, Anne Evans: anne@aradgoch.org ; neu'r Swyddog Marchnata Heulwen Davies; heulwen@aradgoch.
manylion...

Pererindod Patagonia 2015 - Taith y Dathlu
29 Hyd. 2015 - 12 Tach. 2015

Am fanylion cysyllter fel isod. Defnyddir elw'r daith i hyrwyddo Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut.

Taith y DathluTaith y Dathlu
Cyswllt: Elvey MacDonald, Haulfan, Maes Carrog, LLANRHYSTUD, Ceredigion SY23 5AL 01974 202052 ElveyMac@aol.com

Ysgol Undydd yr Hydref Cymdeithas Hanes Morgannwg
31 Hyd. 2015

'Ysgol Undydd yr Hydref ' Cymdeithas Hanes Morgannwg fydd yn archwilio'r cyswllt rhwng Morgannwg a rhai o ymfudwyr cynharaf Y Wladfa. Y siaradwyr (yn nhrefn yr wyddor hyd yn hyn) fydd Eirionedd Baskerville, Aberystwyth, fydd yn taflu trosolwg ar deuluoedd y sir ymysg yr ymfudwyr cyntaf; David Leslie Davies, Aberdar, fydd yn trafod cyfraniad y Parchg Abraham Matthews, 1832-99, i'r fenter Wladfaol, a'r Athro Bill Jones, Prifysgol Caerdydd, fydd yn trafod gyrfa y Parchg David Stephen Davies yng nghyswllt Y Wladfa. Saesneg fydd iaith y gynhadledd. Ceir manylion llawnach (e.e. amseru pethau, ac union deitlau/trefn y papurau) o gysylltu a'r Ysgrifennydd - gweler isod.
Ble?: Gwesty Cwrt Coleman, ger Pen-y-bont ar Ogwr.
Cyswllt: Ysgrifennydd y Gymdeithas, Paul Reynolds, ar paulreynolds44@googlemail.com
manylion...

Cerddwn ymlaen
17 Tach. 2015 - 26 Tach. 2015

Yn dilyn teithiau llwyddiannus ar draws Cymru yn 2012, 2013 a 2014 i godi arian i Ambiwlans Awyr Cymru, bydd Cerddwn Ymlaen, ymgyrch elusennol a arweinir gan y tenor rhyngwladol, Rhys Meirion, yn cerdded ym Mhatagonia yn 2015 i godi arian i Cronfa Elen (sy’n cefnogi rhoi organau yng Nghymru) ac Ysgol Gymraeg yr Andes (addysg Gymraeg ym Mhatagonia). Mae Teithiau Tango yn falch o noddi’r daith hon, ac i fod yn rhan o drefnu’r daith i hyd at 150 o gerddwyr.

Lanswyd yr ymgyrch newydd yma yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli ym mis Awst, yng nghwmni Martin Buzzi, Llywodraethwr Talaith Chabut, a oedd yn ymweld â’r Eisteddfod yn ystod ei arhosiad yng Nghymru.Bydd y daith yn cael ei chynnal rhwng 17 a 26 o Dachwedd 2015, ac yn dod i derfyn wrth i’r cerddwyr ddringo Craig Goch, sef y pwynt lle darganfyddwyd Cwm Hyfryd. Bydd y cerddwyr hefyd yn cymryd rhan yng Ngorymdaith Penblwydd Trevelin, a bydd y daith yn ran o ddathliadau swyddogol Patagonia 2015, sy’n nodi 150 mlynedd ers presenoldeb y Cymry yn y wlad.Dywedodd Rhys Meirion am y daith- “Dwi wrth fy modd bod Cerddwn Ymlaen eto’n trefnu taith gerdded flwyddyn nesaf, ac rwy’n hynod o falch o gael y cyfle i ddychwelyd i Batagonia i fod yn ran o’r dathliadau swyddogol. Byddwn yn codi arian tuag at Ysgol yr Andes yn Nhrevelin ac at Cronfa Elen, sy’n cefnogi rhoi organau yng Nghymru.”Mae Rhys yn adnabyddus ym Mhatagonia, wedi iddi deithio’r ardal dwywaith gyda Teithiau Tango, yn cynnal cyngherddau. Bydd yr arian a godir tuag at Ysgol Gymraeg yr Andes yn cael effaith fawr ar yr ardal, ac yn ffordd wych o roi hwb i’r ymdrechion i hyrwyddo’r iaith Gymraeg.
Ble?: Talaith Chubut, Patagonia
Cyswllt: 01970 631737
manylion...

Trek efo Shane Williams tuag at Velindre
17 Tach. 2015 - 27 Tach. 2015


Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com
manylion...

Trek efo Rhod Gilbert tuag at Velindre
22 Tach. 2015 - 02 Rhag. 2015


Ble?: http://www.velindrefundraising.com/patagoniatrek2015
Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com

Dadorchuddio plac yng Nghwm Cynon i goffau rhai oedd ar y Mimosa.
28 Tach. 2015 10.30 - 13.00

Dadorchuddiad plac ar gapel Siloa, Aberdar, i goffau'r 57 ymfudwr a ymadawodd a Chwm Cynon ym 1865 i hwylio ar y Mimosa er mwyn sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Daw mwy o fanylion yn nes at y dyddiad.
Ble?: Capel Siloa, Aberdar

     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration