Digwyddiadur


Arddangosfa ar Batagonia - Prifysgol Bangor
18 Mai 2015 - 31 Rhag. 2015

Deunydd o gasgliadau Adran Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor
Ble?: Prifysgol Bangor
manylion...

Arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru
23 Mai 2015 - 12 Rhag. 2015

CYnhelir arddangosfa 'Patagonia' yn Anecs Oriel Gregynog rhwng 23 Mai – 12 Rhagfyr
Ble?: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Cyswllt: gofyn@llgc.orrg.uk
manylion...

Ein taith i'r byd newydd
25 Gor. 2015 10.00-17.00 - 11 Hyd. 2015

Arddangosfa Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn Amgueddfa'r Glannau, Abertawe Dathlu 150 mlwyddiant sefydlu’r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Dilynwch hanes teithwyr y Mimosa a dod i ddeall beth wnaeth iddynt adael eu cartrefi a theithio i bellter byd.

Mynediad am ddim
Ble?: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Ffordd Ystumllwynarth Ardal Forwol Abertawe SA1 3RD
Cyswllt: Ffôn: (029) 2057 3600 Ffacs: (029) 2057 3602
manylion...

Mae Gerallt Nash yn darlithio ar gapeli'r Wladfa i Gymdeithas Capel
10 Hyd. 2015 10.15 ymlaen

Diwrnod o ddigwyddiadau yn cynnwys

Gerallt Nash:

'Pererin wyf mewn anial dir': 'Welshmen in the

Wilderness': The Chapels of Patagonia (1865 -1925)

Gweler y ddolen isod
Ble?: Llanuwchllyn
Cyswllt: Mr. Richard Thomas, 6 Fforddlas, Y Rhyl, LL18 2DY.
manylion...

Ysgol Undydd ar y thema 'Merthyr a'r Wladfa' dan nawdd Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful,
17 Hyd. 2015

Dydd Sadwrn, 17 Hydref: Ysgol Undydd ar y thema 'Merthyr a'r Wladfa'

dan nawdd Cyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful, yng Nghanolfan Soar,

Pontmorlais; gyda'r Athro Bill Jones, Caerdydd, yn siarad am

ymfudiaeth o Gymru a Merthyr yn gyffredinol ac i'r Wladfa yn benodol;

yr Athro E Wyn James, Caerdydd, a David Leslie Davies, Aberdar, yn

trafod hynt teuluoedd ac unigolion neilltuol megis Aaron & Rachel

Jenkins, Thomas Dalar Evans (EWJ), Abraham & Gwenllian Matthews, John

Murray Thomas a'r brodyr William a Thomas Awstin (DLD). Traddodir yn

Gymraeg (EWJ) a Saesneg (BJ/DLD). Darperir cinio bwffe.


Ble?: Canolfan Soar, Pontmorlais;
Cyswllt: Yr Athro E. Wyn James JamesEW@cardiff.ac.uk

Ymfudwyr Cwm Cynon i'r Wladfa ym 1865
19 Hyd. 2015 19.00

Sgwrs gan D. L. Davies i Gymdeithas Hanes Hirwaun yn Neuadd Eglwys Gatholig Hirwaun am 'Ymfudwyr Cwm Cynon i'r Wladfa ym 1865'. Saesneg fydd iaith y noson
Ble?: Neuadd Eglwys Gatholig Hirwaun
Cyswllt: Mrs Hillary Boulton, 5, Harris Street, Hirwaun, CF44 9NP 01685-813255 hillaryboulton@yahoo.co.uk
manylion...

Pererindod Patagonia 2015 - Taith y Dathlu
29 Hyd. 2015 - 12 Tach. 2015

Am fanylion cysyllter fel isod. Defnyddir elw'r daith i hyrwyddo Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut.

Taith y DathluTaith y Dathlu
Cyswllt: Elvey MacDonald, Haulfan, Maes Carrog, LLANRHYSTUD, Ceredigion SY23 5AL 01974 202052 ElveyMac@aol.com

Ysgol Undydd yr Hydref Cymdeithas Hanes Morgannwg
31 Hyd. 2015

'Ysgol Undydd yr Hydref ' Cymdeithas Hanes Morgannwg fydd yn archwilio'r cyswllt rhwng Morgannwg a rhai o ymfudwyr cynharaf Y Wladfa. Y siaradwyr (yn nhrefn yr wyddor hyd yn hyn) fydd Eirionedd Baskerville, Aberystwyth, fydd yn taflu trosolwg ar deuluoedd y sir ymysg yr ymfudwyr cyntaf; David Leslie Davies, Aberdar, fydd yn trafod cyfraniad y Parchg Abraham Matthews, 1832-99, i'r fenter Wladfaol, a'r Athro Bill Jones, Prifysgol Caerdydd, fydd yn trafod gyrfa y Parchg David Stephen Davies yng nghyswllt Y Wladfa. Saesneg fydd iaith y gynhadledd. Ceir manylion llawnach (e.e. amseru pethau, ac union deitlau/trefn y papurau) o gysylltu a'r Ysgrifennydd - gweler isod.
Ble?: Gwesty Cwrt Coleman, ger Pen-y-bont ar Ogwr.
Cyswllt: Ysgrifennydd y Gymdeithas, Paul Reynolds, ar paulreynolds44@googlemail.com
manylion...

Arad Goch - Hola yn Aberystwyth
03 Tach. 2015

Bydd cwmni theatr Arad Goch yn cynnal perfformiad arbennig, yn y Gymraeg, o’u cynhyrchiad diweddaraf, ‘Hola!’, yn Aberystwyth ar nos Fawrth y 3ydd o Dachwedd.Mae ‘Hola!’ yn dramateiddio stori anhygoel y Cymry anturus a ymfudodd i Batagonia ar y llong ‘Mimosa’ 150 mlynedd yn ôl.Cynhelir y perfformiad ar y cyd â chymdeithas partneriaeth Aberystwyth Esquel (AEPPA), sydd eisoes wedi trefnu a chydlynu nifer o weithgareddau eleni i gofnodi’r 150 mlynedd o gysylltiad a Phatagonia.Mae 3 o drigolion yr ardal ynghlwm â’r cynhyrchiad; yr awdures Mari Rhian Owen; y cyfarwyddwr Jeremy Turner a’r actores Ffion Wyn Bowen. Sion Emyr a Chris Kinehan yw’r ddau aelod arall o’r cast.Perfformir ‘Hola!’ yng Nghanolfan Arad Goch am 7yh nos Fawrth y 3ydd o Dachwedd. Mae’r ddrama yn addas i blant 7-11 oed a theuluoedd. Ni fydd tâl mynediad ond dylid archebu tocynnau o flaen llaw drwy gysylltu ag Arad Goch ar 01970 617998.
Ble?: Canolfan Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth
Cyswllt: Arad Goch 01970 617998.
manylion...

'Garibaldi', 'Dyn y Bala' ac 'Apostol Mawr Patagonia'
04 Tach. 2015 18.00

'Garibaldi', 'Dyn y Bala' ac 'Apostol Mawr Patagonia': Y Wladfa a'r wasg Gymreig yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yr Athro Bill Jone
Ble?: Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor

Noson Patagonia Y Ffarmers. Llanfihangel-y-creuddyn. Ceredigion
04 Tach. 2015 19.00

Mae'n gan mlynedd a hanner union ers i'r Cymry cyntaf hwylio draw i Dde America i sefydlu gwladfa newydd. I ddathlu'r achlysur, 'ryn ni'n cynnal noson arbennig gyda bwydydd o Batagonia a sgwrs ddifyr gan yr hanesydd lleol Eironedd Baskerville.Mae Eirionedd wedi teithio sawl gwaith i Batagonia ac mae newydd gyhoeddi llyfr o luniau Patagonia 150 - Yma i Aros.Tocynnau'n £15 y pen i gynnwys pryd dau-gwrs. I gadw lle mlaen llaw, rho ganiad i ni ar 01974 261275 neu anfona neges.
Ble?: Y Ffarmers. Llanfihangel-y-creuddyn
Cyswllt: 01974 261275 bar@yffarmers.co.uk
manylion...

Noson yng nghwmni René Griffiths -Aberystwyth
13 Tach. 2015 19.30

Noson yng nghwmni René Griffiths yn Drwm, LLGC am 7.30 Mynediad trwy docyn: £6 01970 632 548
Ble?: Drwm, LLGC
Cyswllt: 01970 632 548
manylion...

Cerddwn ymlaen
17 Tach. 2015 - 26 Tach. 2015

"Ar ôl adolygiad manwl, mae pwyllgor Cerddwn Ymlaen wedi penderfynu gohirio y daith gerdded ym Mhatagonia yn 2015 ac edrychwn i ail-drefnu’r digwyddiad ar gyfer 2016."


Ble?: Talaith Chubut, Patagonia
Cyswllt: 01970 631737
manylion...

Trek efo Shane Williams tuag at Velindre
17 Tach. 2015 - 27 Tach. 2015


Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com
manylion...

Patagonia - dathlu a diolch - Eirionedd Baskerville
18 Tach. 2015 13.15

Patagonia - dathlu a diolch - Eirionedd Baskerville yn Drwm, LLGC am 1.15 Mynediad am ddim trwy docyn 01970 632 548
Ble?: Drwm, LLGC
Cyswllt: 01970 632 548
manylion...

Trek efo Rhod Gilbert tuag at Velindre
22 Tach. 2015 - 02 Rhag. 2015


Ble?: http://www.velindrefundraising.com/patagoniatrek2015
Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com

Dadorchuddio plac yng Nghwm Cynon i goffau rhai oedd ar y Mimosa.
28 Tach. 2015 10.30 - 13.00

Dadorchuddiad plac ar gapel Siloa, Aberdar, i goffau'r 57 ymfudwr a ymadawodd a Chwm Cynon ym 1865 i hwylio ar y Mimosa er mwyn sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Daw Elvey MacDonald ac Elvira Moseley (nee Austin)- dau ddisgynnydd i ymfudwyr Aberpennar - i'w ddadorchuddio. Cynhelir digwyddiad cyhoeddus dwyieithog yr un pryd, gydag Elvey, Elvira a D.L. Davies yn dweud gair a phwyllgor y papur bro Clochdar yn darparu croeso. Dyluniwyd y plac ac mae apel mewn llaw i'w ariannu.
Ble?: Capel Siloa, Aberdar
Cyswllt: D. L. Davies 01685 873226 dldaman5@gmail.com

     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration