Digwyddiadur


Kyffin - Patagonia
28 Chwe. 2015 - 09 Mai 2015

Arddangosfa o luniau Patagonia Kyffin Williams ar fenthyg o Lyfrgell Genedlaethol Cymru fel rhan o ddathliadau 150
Ble?: MOMA, Machynlleth
Cyswllt: 01654 703355 info@momawales.org.uk
manylion...

Sioe Flodau yr RHS, Caerdydd
17 Ebr. 2015 Gwe - Sad 10am – 5:30pm Sul (19 Ebrill) 10 – 4:30pm - 19 Ebr. 2015

Yn y Sioe bydd Gerddi yn seiliedig ar y thema ‘Llefydd Syml: Llefydd Syfrdanol’ yn rhoi ysbrydoliaeth am sut gellir trawsnewid y gerddi lleiaf i mewn i lefydd byw ymarferol a hawdd i’w cadw. Bydd sioeau â nodweddion arbennig, gan gynnwys arddangosfa gan y dylunydd gerddi Tony Smith yn dathlu 150 mlwyddiant y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia.Tocynnau ymlaen llaw: £8.50 (aelodau’r RHS £7.50)Ar y diwrnod: £12 (aelodau’r RHS £10)Plant am ddim free (o dan 16)


Ble?: Parc Bute Castell Caerdydd Caerdydd CF10 3EA
manylion...

Sgwrs am y Wladfa
21 Ebr. 2015 19.15

Cymrodorion y Barri: Sgwrs gan Dr Walter Ariel Brooks am y Wladfa, yn festri’r Tabernacl, Sgwâr y Brenin, Y Barri, am 7.15 p.m. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Festri’r Tabernacl, Sgwâr y Brenin, Y Barri

Sgwrs gan Mererid Hopwood
22 Ebr. 2015 7.30

Bydd Cangen y De Cymdeithas Cymru-Ariannin yn cael cwmni'r prifardd Mererid Hopwood wrth iddi siarad am ei phrofiadau ym Mhatagonia yn 2014, a'r cerddi a ysgogwyd gan ei hymweliad â'r Wladfa.
Ble?: Eglwys Unedig Treganna, Heol y Bontfaen, Caerdydd
Cyswllt: Ysgrifennydd y Gangen, Eiry Palfrey: eirypalfrey@yahoo.co.uk

Ysgol Undydd Cymdeithas Emynau Cymru
09 Mai 2015 10.30-16.00

Elvey MacDonald, Lois Dafydd ac E. Wyn James Emynau a Christnogaeth y WladfaRob Nicholls David Jenkins (1848-1915)Ffi yn cynnwys coffi, cinio a the £15 . Ffi cofrestru'n unig £5Enwau erbyn 1 Mai 2015 i'r cyswllt isod.
Ble?: Festri Bethel, Capel y Bedyddwyr, Stryd y Popty, Aberystwyth
Cyswllt: Delyth G. Morgans Phillips 01570 422 992 / 07971 375 068 delyth.gwenllian@gmail.com
manylion...

Arddangosfa o luniau yr arlunydd Delyth Llwyd
17 Mai 2015 - 12 Gor. 2015

Bydd arddangosfa o luniau y ddiweddar arlunydd Delyth Llwyd a drefnwyd gan Matthew Thomas ymlaen fel uchod.
Ble?: Oriel Glyn y Weddw, Llanbedrog
Cyswllt: 01758 740 763
manylion...

Elvey MacDonald - Y Wladfa yn dathlu
18 Mai 2015


Ble?: Ffostrasol

Arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru
23 Mai 2015 - 12 Rhag. 2015

CYnhelir arddangosfa 'Patagonia' yn Anecs Oriel Gregynog rhwng 23 Mai – 12 Rhagfyr
Ble?: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Cyswllt: gofyn@llgc.orrg.uk
manylion...

Rene Griffiths, Jon Gower, Jorge Fondebrider
23 Mai 2015 20.30-22.30

Noson Saesneg yng Ngwyl y Gelli - gweler tudalen Saesneg y wefan
manylion...

Taith Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc/ Urdd Gobaith Cymr
28 Mai 2015 - 09 Awst 2015

Sylwer mai yn y perfformiadau ar y gwaelod y bydd y criw ifanc yn perfformioAr Daith:

Mae'r sioe ar gael yn Gymraeg (C) ac yn Saesneg (S)28 Mai - Galeri, Caernarfon am 7.00yh (C) - 01286 685222

29 Mai - Galeri, Caernarfon am 1.30yp & 7.00yh (C) - 01286 68522230 Mai – Gŵyl Mimosa, Amgueddfa Morwrol Lerpwl (C) – (nid y sioe gyfan ond darnau ohoni fydd yn yr ŵyl)3 Mehefin - Theatr Gartholwg, Pontypridd am 6.30yp (C) - 01443 219589

4 Mehefin - Theatr Soar, Merthyr Tudful am 1.00yp (C) - 01685 7221765 Mehefin - Theatr Soar, Merthyr Tudful am 1.00yp (S) - 01685 7221769 Mehefin - Ysgol Uwchradd Bodedern, Sir Fôn am 7.00yh (C) - 01407 74100010 Mehefin - Theatr Mwldan, Aberteifi am 1.00yp (C) - 01239 62120011 Mehefin – Canolfan Celf Wyeside, Builth Wells am 1.00yp (S) - 01982 55255512 Mehefin - Theatr Felin-fach, Ceredigion am 7.30yh (C) - 01570 470697

16 Mehefin –10 Gorffennaf - Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug (C & S) – 0845 330 3565Yn ystod mis Gorffennaf, bydd cwmni o berfformwyr ifanc o Gymru a Phatagonia’n ymuno â’n tîm proffesiynol ac yn perfformio yng Nghymru ac yn teithio i Batagonia i berfformio Mimosa.Sioeau gyda'r cwmni pobl ifanc:1 Awst - Theatr y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau - caneuon o'r sioe yn stondin Cymdeithas Cymru-Ariannin (313-4) am 2.00yp, sioe yn Theatr y Maes am 3.30yp

3 Awst - Theatr y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau - caneuon o'r sioe yn stondin Cymdeithas Cymru-Ariannin (313-4) am 2.00yp, sioe yn Theatr y Maes am 3.30yp

8 Awst – Chapter, Canton, Caerdydd am 7.30yh9 Awst – I ffwrdd i Batagonia ar daith – Porth Madryn, Gaiman, Trelew, Trevelin ac Esquel
Cyswllt: Nerys Edwards nerys.edwards@clwyd-theatr-cymru.co.uk 01352 701575
manylion...

Darlith goffa Syr Kyffin Williams
29 Mai 2015 19.00

Luned Gonzalez yn traddodi darlith Syr Kyffin Williams. Pobol y Wladfa - portreadau Kyffin Williams - Y Wladfa 1968-69'. Trefnir gan Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams.

Tocynnau ar werth o ddechrau fis Mawrth ymlaen am £10 yr un.
Ble?: Oriel Ynys Mon, Llangefni
Cyswllt: David Meredith 01678 540 255
manylion...

Gŵyl Mimosa Lerpwl 2015
29 Mai 2015 - 31 Mai 2015

Trwy gyfrwng Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi mae Cymry Lerpwl yn cynnal Gŵyl Mimosa o nos Wener Mai 29 i bnawn Sul, Mai 31, 2015. Gan fod y llong hwyliau Mimosa wedi gadael porthladd Lerpwl ym 1865 am Borth Madryn, bwriada’r Gymdeithas drefnu y rhaglen isod.Nos Wener

Hanes Cymry Lerpwl

Ymweld â Amgueddfa Forwrol

Noson ar gefndir a chyflwyno y Mimosa gyda Dr D. Ben Rees, Wayne Jones, Llandeilo; Susan Wilkinson, Toronto ac Ian Pollitt.Dydd Sadwrn

Dwy Sesiwn yn yr Amgueddfa Forwrol

Darlith Arloewsyr y Mimosa – Elvey MacDonald11.45-12.45 Seiat holi yng nghwmni Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones; Marli Pugh, Gaiman; Irma Roberts, Gaiman a Wendell Davies, Trelew.

3.00 Dadorchuddio y gofeb – seremoni gyda Dr Huw Edwards, Llundain; Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones; Maer Lerpwl; Yr Archdderwydd - Y Prifardd Christine; Cadeirydd Cymdeithas Etifeddiaeth. Cenir gan Hogia’r Wilber, Gaiman.

Noson yng nghwmni Côr Merched Edeyrnion. Unawdwyr: Sion Goronwy a Trebor Edwards.

Dydd Sul

10.30 Oedfa’r Mimosa. Dr D. Ben Rees; Y Parchg R. W. Jones, Wrecsam. Ysgol yr Hendre, Trelew

Lluniaeth ysgafn a chymdeithasu

2.00 Cymanfa ganu dan ofal R. Ifor Griffith, David Mawdsleya Dr D. Ben Rees.

Bwriedir gosod Cofeb sylweddol i gofio hyn mewn man cyfleus ar lan Afon Mersi. Cyst y Gofeb £5,000 i’w chynllunio a’i gosod yn ei lle ar gyfer y dadorchuddio. Byddwn felly yn ddiochgar am roddion tuag at y gofeb a’r dathliadau, i’w anfon i’r Cadeirydd, Dr D Ben Rees, 32 Garth Drive, Allerton, Lerpwl/Liverpool, L18 6HW, erbyn Mai 28 2015. Nodir eich cyfraniad yn yr Angor - papur bro Lerpwl ac yn Llawlyfr y Dathlu. Dylid gwneud sieciau’n daladwy i ‘Gymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi/Merseyside Welsh Heritage Society’.Dr D Ben Rees (Cadeirydd)Ms Rachel Gooding (Trysorydd)Dr Arthur Thomas (Ysgrifennydd)


Ble?: Lerpwl
Cyswllt: Dr Arthur Thomas arthurthomas1@talktalk.net
manylion...

4awd Wilber o Batagonia yn Galeri Caernarfon
30 Mai 2015

Cyngerdd gan Bedwarawd Wilber o Batagonia i nodi hwylio'r Mimosa o Lerpwl Mai 28 1865
Ble?: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon
Cyswllt: 01286 685250 post@galericaernarfon.com
manylion...

Darlleniad o Ticket to Paradise / Elizabeth Morgan
31 Mai 2015 14.30

Yr awdures Elizabeth Morgan a Richard Harrington yn darllen o'r gyfrol Ticket to Paradise gan Elizabeth Morgan

Cyfarfod Saesneg yw hwn
Ble?: Gwyl Lyfrau'r Gelli
Cyswllt: Elizabeth Morgan elizabethmorgan@neuf.fr 02920 484281
manylion...

Cyngerdd gan Bois y Wilber o'r Gaiman, Patagonia
03 Meh. 2015 19.30


Ble?: Morlan, Aberystwyth
Cyswllt: Gwyliwch y gofod am fwy o fanylion
manylion...

Sosial gan Gangen Mon ac Arfon o Gymdeithas Cymru-Ariannin
03 Meh. 2015 19.00 ymlaen

Sosial i gyfarfod Gwladfawyr fydd yn yr ardal
Ble?: Festri Capel Penuel, Bangor
Cyswllt: Cathrin Williams cathrin.williams@gmail.com

Penwythnos Dathlu 150 mlynedd y Wladfa ym Mhlas Glyn y Weddw, Nefyn a Phwllheli
05 Meh. 2015 - 07 Meh. 2015

Dathlu 150 mlynedd y Wladfa ym Mhlas Glyn y Weddw, Nefyn a Phwllheli
Cyswllt: ymholiad@oriel.org.uk neu ffon 01758 740 763,

Diwrnod Dathlu Patagonia 150
06 Meh. 2015 10.00-16.00

Gweithgareddau i’r teulu yn Ysgol Pentreuchaf gyda bandiau a pherfformwyr (Bwncath, Gwilym Rhys Bowen, Bob Delyn, ysgolion y dalgylch, Ysgol yr Hendre Trelew) gweithdai celf, dawnsio salsa a choginio Patagonaidd, creu cân gyda Gwyneth Glyn, stondinau cynnyrch lleol, atyniadau plant ayyb Bydd Luned Gonzalez, ‘Brenhines y Gaiman’ yn agor y diwrnod. Croeso i bawb.
Ble?: Ysgol Pentreuchaf, ger Pwllheli
Cyswllt: Sara Pierce Jones s_jos@hotmail.co.uk 07817848815
manylion...

Cyngerdd Dathlu Patagonia 150
06 Meh. 2015 19.00

Cyngerdd gydag artistiaid â chysylltiad â Phatagonia (plant Ysgol Pentreuchaf, plant Ysgol yr Hendre Trelew, Cor Eifionydd, 3 Gog a Hwntw, Sioned Webb ac Arfon Gwilym, sgetsys gan griw Taith i’r Paith, Bryn Fon) £10 i oedolion a £5 i blant
Ble?: Neuadd Dwyfor, Pwllheli
Cyswllt: Sara Pierce Jones s_jos@hotmail.co.uk 07817848815
manylion...

Cyngerdd Hogia'r Wilber
06 Meh. 2015 7.30

Cyngerdd arbennig yng nghwmni'r pedwarawd poblogaidd o Batagonia, Hogia'r Wilber. Yn rhannu'r llwyfan gyda nhw fydd Côr Meibion Taf a Rhisiart Arwel.Pris tocyn - £5. Ar werth gan y côr a'r capel.
Ble?: Capel Salem, Treganna

Darlith ar enwau lleoedd Patagonia.
13 Meh. 2015 14.30

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru ar y cyd gyda Chymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd a Chymdeithas Cymru-Ariannin - Dr Dewi Evans, Dulyn, yn rhoi darlith ar enwau lleoedd Patagonia.
Ble?: Neuadd Bentref Llanelltud, ger Dolgellau
Cyswllt: Angharad Fychan angharad.fychan@googlemail.com
manylion...

COFIO ELEN JONES - NEL FACH Y BWCS
13 Meh. 2015

Symudwyd y diwrnod dathlu yma i ddydd Sadwrn Gorffennaf 4 - gweler isod

Sgwrs am y Wladfa
15 Meh. 2015 19.30

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cyfarfod Blynyddol, ynghyd â sgwrs gan Dr Walter Ariel Brooks, yng nghapel Bethany, Heol Llanisien Fach, Rhiwbina, Caerdydd, am 7.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Ble?: Capel Bethany, Heol Llanisien Fach, Rhiwbina, Caerdydd

150
26 Meh. 2015 - 11 Gor. 2015

Cynhyrchiad aml-blatform, safle benodol gan Marc Rees, cyd-gynhyrchiad â National Theatre Wales ac S4C, ac yn rhan o ddathliadau 150 o flynyddoedd ers sefydlu'r Wladfa ym Mhatagonia.Yn Mehefin 2015 bydd Theatr Genedlaethol Cymru am y tro cyntaf yn cyd-gynhyrchu gyda National Theatre Wales ac S4C. Bydd llu o ddathliadau led led Cymru a Phatagonia yn ystod 2015 i gofnodi 150 o flynyddoedd ers sefydlu’r Wladfa. Comisiynwyd Marc Rees yn Gyfarwyddwr Creadigol i greu cynhyrchiad lleoliad arbennig i gofnodi’r achlysur. Bydd digwyddiadau allweddol sefydlu’r Wladfa yn cael eu plethu gan ffilm o fywyd cyfoes ym Mhatagonia a’i gyflwyno yn storfa y Tŷ Opera Brenhinol ger Aberdâr. Mae’r lleoliad yn arwyddocaol oherwydd gwnaeth 66 o’r ymfudwyr cyntaf, a deithiodd ar y Mimosa ym 1865, hannu o’r ardal. Bydd y perfformiad yn un aml-ieithog, sef Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg.

26 Mehefin 2015 19:00 Rhagddangosiad

27 Mehefin 2015 19:00 Rhagddangosiad29 Mehefin 2015 19:00 Rhagddangosiad

30 Mehefin 2015 19:00 Perfformiad

01 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

02 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

03 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

04 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad06 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

07 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

08 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

09 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

10 Gorffennaf 2015 19:00 Perfformiad

11 Gorffennaf 2015 12:00

19:00

Perfformiad Pnawn a Nos
Ble?: Storfa y Tŷ Opera Brenhinol, Abercwmboi, Aberpennar
Cyswllt: thgc@theatr.com | 01267 233 882 Tocynnau ar werth ar yr 2il o Fawrth 2015
manylion...

COFIO ELEN JONES - NEL FACH Y BWCS
04 Gor. 2015 12.30 ymlaen

12.30 yp Neuadd yn Ddraig Goch, Felindre - Rhaglen i Gofio Nel Fach y Bwcs

Yng nghwmni Eiry Palfrey ac eraill

Croeso – Cyng. Ken Howell, Cadeirydd Pwyllgor ‘Stori Fawr Dre-fach- Felindre.’

Cyflwynydd - Peter Hughes Griffiths.1.15yp Ymgynnull wrth ‘Camwy’ (gyferbyn a’r neuadd) i ddadorchuddio cofeb ar fur yr adeilad. I’r tŷ hwn y dychwelodd John Davies a’i ferch Elen i fyw o Batagonia yn 1900

Cyflwynydd: Dyfrig Davies (Wyr i John Davies). Dadorchuddio - Eiry Palfrey ac Arwyn Jones (wyron i Elen Jones ‘Nel Fach y Bwcs’.1.45yp Ymweld a bedd Tom ac Elen Jones ym mynwent Drefach.

Gosod torch o flodau ar y bedd – Janice ac Elinor (wyresau John Davies)2.15 Yna, cerdded ar hyd Alltpenrhiw i Graigwen – cartref Elen a Tom Jones.

Pum munud o ‘Atgofion yn Graigwen’ gan Eiry Palfrey/ Arwyn Jones.

Yna, dilyn taith Sabothol Elen Jones trwy bentref Drefelin i Gapel Closygraig.

3.00 yp Ymweld a Chapel Closygraig, cartref ysbrydol Elen Jones.

Sgwrs yn y Capel gan Olive Campden, un o’r blaenoriaid sy’n cofio am Elen Jones yn dda.3.30 yp Nol i’r Amgueddfa Wlan Genedlaethol ym mhentref Drefach Felindre i gael te yn y lle bwyta a chymdeithasu.


Ble?: Dre-fach Felindre
Cyswllt: Y Cynghorydd Peter Hughes-Griffiths PHughes-Griffiths@sirgar.gov.uk

Sain De America - Cyngerdd nos Eisteddfod Ryngwladol Llangollen
08 Gor. 2015 7.45

Mae’r delynores enwog Catrin Finch yn ymuno â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i gyflwyno rhaglen o gerddoriaeth o Dde America. Yn ystod y cyngerdd bydd Premiere y Byd o waith newydd gan Hector MacDonald o dalaith Chubbut ym Mhatagonia i ddathlu pen-blwydd 150 mlynedd sefydlu’r Wladfa yn yr Ariannin.

Pris tocynnau: £28/£22
Ble?: Pafiliwn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen
Cyswllt: 01978 862000 : info@international-eisteddfod.co.uk
manylion...

Cyngerdd gan Rhisiart Arwel ac Alberto Morelli
24 Gor. 2015

Deuawd gitar Cymru-Ariannnin : cyngerdd Rhisiart Arwek ac Akberto Morelli
Ble?: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon
Cyswllt: 01286 685250 post@galericaernarfon.com
manylion...

Gŵyl y Glaniad 2015
25 Gor. 2015

Gŵyl y Glaniad yn Galeri, Caernarfon. Gyrrir manylion i aelodau o'r Gymdeithas yn nhymor yr haf.
Ble?: Galeri, Doc Victoria, Caernarfon
Cyswllt: Ceris Gruffudd Rhoshelyg@btinternet.com
manylion...

Theatr Patagonia
09 Awst 2015 - 23 Awst 2015

Taith Theatr Patagonia - prosiect ar y cyd rhwng Theatr Clwyd ac Urdd Gobaith Cymru. Bydd 17 o Gymru a phump o'r Wladfa yn y cynhyrchiad.

Eirionedd Baskerville - Y Mimosa a'r fintai Gyntaf
13 Awst 2015 19.30

Un o sgyrsiau haf Amgueddfa Forwrol Llŷn, Nefyn
Ble?: Amgueddfa Forwrol Llŷn, Eglwys y Santes Fair, Nefyn, Gwynedd, LL53 6LB
Cyswllt: [t] 01758 721313 [e] post@llyn-maritime-museum.co.uk
manylion...

HOLA! Drama newydd am antur y Cymry yn Mhatagonia gan Arad Goch!
07 Medi 2015 - 18 Ion. 2015

HolaHola

Wrth i Gymru ddathlu 150 mlwyddiant y Cymry a hwyliodd i Batagonia, mae ARAD GOCH yn falch o gyhoeddi drama newydd sbon.Bydd HOLA! yn berfformiad rhyngweithiol, ac mae'n rhoi cyfle i blant a theuluoedd y Gymru gyfoes i brofi antur ein cyn deidiau, wrth iddyn nhw hwylio draw i Batagonia i chwilio am fywyd newydd. Bydd y perfformiad yn rhannu'r wefr, yr ofnau a'r gobeithion ac yn gyfle i ddathlu ein perthynas gyda'r Wladfa.Cynhelir perfformiadau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac mae'r perfformiad hefyd ar gael i deithio i neuaddau cymunedol ledled Cymru.O safbwynt addysgiadol, bydd y cynhyrchiad yn cynorthwyo i ddatblygu sgiliau llythrennedd y plant, ac hefyd yn gyfle i ddysgu am hanes a daearyddiaeth. Bydd adnoddau arbennig a gweithgareddau cyfranogol ar gael i ysgolion.Awdur y ddrama yw Mari Rhian Owen, Actores Rheoli yn Arad Goch. Mae Mari yn teithio Cymru yn cynnal gweithdai iaith trwy ddrama i ysgolion ac mae ei sgriptiau blaenorol yn cynnwys MERCHED Y GERDDI a THE GOOD BIG CREDO.Mae'r cynhyrchiad ar daith o'r 7.9.15 - 18.12.15 - I archebu perfformiad ar gyfer eich ysgol cysylltwch a'n Swyddog Cyswllt Ysgolion, Anne Evans: anne@aradgoch.org I archebu perfformiad mewn neuadd gymunedol cysylltwch a'n Swyddog Marchnata Heulwen Davies; heulwen@aradgoch.


Cyswllt: Swyddog Cyswllt Ysgolion, Anne Evans: anne@aradgoch.org ; neu'r Swyddog Marchnata Heulwen Davies; heulwen@aradgoch.
manylion...

Ymfudwyr Cwm Cynon i'r Wladfa ym 1865
19 Hyd. 2015 19.00

Sgwrs gan D. L. Davies i Gymdeithas Hanes Hirwaun yn Llyfrgell Aberdar am 'Ymfudwyr Cwm Cynon i'r Wladfa ym 1865'. Saesneg fydd iaith y noson
Ble?: :Llyfrgell Hirwaun
Cyswllt: Mrs Hillary Boulton, 5, Harris Street, Hirwaun, CF44 9NP 01685-813255 hillaryboulton@yahoo.co.uk
manylion...

Pererindod Patagonia 2015 - Taith y Dathlu
29 Hyd. 2015 - 12 Tach. 2015

Am fanylion cysyllter fel isod. Defnyddir elw'r daith i hyrwyddo Cynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut.

Taith y DathluTaith y Dathlu
Cyswllt: Elvey MacDonald, Haulfan, Maes Carrog, LLANRHYSTUD, Ceredigion SY23 5AL 01974 202052 ElveyMac@aol.com

Ysgol Undydd yr Hydref Cymdeithas Hanes Morgannwg
31 Hyd. 2015

'Ysgol Undydd yr Hydref ' Cymdeithas Hanes Morgannwg fydd yn archwilio'r cyswllt rhwng Morgannwg a rhai o ymfudwyr cynharaf Y Wladfa. Y siaradwyr (yn nhrefn yr wyddor hyd yn hyn) fydd Eirionedd Baskerville, Aberystwyth, fydd yn taflu trosolwg ar deuluoedd y sir ymysg yr ymfudwyr cyntaf; David Leslie Davies, Aberdar, fydd yn trafod cyfraniad y Parchg Abraham Matthews, 1832-99, i'r fenter Wladfaol, a'r Athro Bill Jones, Prifysgol Caerdydd, fydd yn trafod gyrfa y Parchg David Stephen Davies yng nghyswllt Y Wladfa. Saesneg fydd iaith y gynhadledd. Ceir manylion llawnach (e.e. amseru pethau, ac union deitlau/trefn y papurau) o gysylltu a'r Ysgrifennydd - gweler isod.
Ble?: Gwesty Cwrt Coleman, ger Pen-y-bont ar Ogwr.
Cyswllt: Ysgrifennydd y Gymdeithas, Paul Reynolds, ar paulreynolds44@googlemail.com
manylion...

Cerddwn ymlaen
17 Tach. 2015 - 26 Tach. 2015

"Ar ôl adolygiad manwl, mae pwyllgor Cerddwn Ymlaen wedi penderfynu gohirio y daith gerdded ym Mhatagonia yn 2015 ac edrychwn i ail-drefnu’r digwyddiad ar gyfer 2016."


Ble?: Talaith Chubut, Patagonia
Cyswllt: 01970 631737
manylion...

Trek efo Shane Williams tuag at Velindre
17 Tach. 2015 - 27 Tach. 2015


Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com
manylion...

Trek efo Rhod Gilbert tuag at Velindre
22 Tach. 2015 - 02 Rhag. 2015


Ble?: http://www.velindrefundraising.com/patagoniatrek2015
Cyswllt: T: 029 2031 6211 E: info@velindrefundraising.com

Dadorchuddio plac yng Nghwm Cynon i goffau rhai oedd ar y Mimosa.
28 Tach. 2015 10.30 - 13.00

Dadorchuddiad plac ar gapel Siloa, Aberdar, i goffau'r 57 ymfudwr a ymadawodd a Chwm Cynon ym 1865 i hwylio ar y Mimosa er mwyn sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Daw Elvey MacDonald ac Elvira Moseley (nee Austin)- dau ddisgynnydd i ymfudwyr Aberpennar - i'w ddadorchuddio. Cynhelir digwyddiad cyhoeddus dwyieithog yr un pryd, gydag Elvey, Elvira a D.L. Davies yn dweud gair a phwyllgor y papur bro Clochdar yn darparu croeso. Dyluniwyd y plac ac mae apel mewn llaw i'w ariannu.
Ble?: Capel Siloa, Aberdar
Cyswllt: D. L. Davies 01685 873226 dldaman5@gmail.com

     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration