Cynllunio Dathliadau 2015


• Yn 2010, penderfynodd Cymdeithas Cymru-Ariannin y dylid sefydlu pwyllgor llywio i ddechrau hel syniadau ar y ffordd orau i ddathlu 150 mlwyddiant y Wladfa yn 2015.

• Trefnwyd cyfarfod cyhoeddus yn Aberystwyth ym Mai 2010 ac etholwyd Pwyllgor Llywio, dan gadeiryddiaeth Dafydd Wigley. Gweler enwau aelodau'r Pwyllgor ar waelod y tudalen.

• Mae'r Pwyllgor Llywio yn gweithio o dan nawdd y Gymdeithas, ond hyd braich oddi wrthi; bydd yn cyflwyno argymhellion i'r Gymdeithas yn ystod 2012, ar y math o weithgareddau fyddai'n ddymunol ac yn ymarferol i'w cynnal; a bydd y Gymdeithas wedyn yn penderfynu sut i symud ymlaen i weithredu'r argymhellion os gwelir yn ddoeth gwneud hynny.

• Mabwysiadodd y Pwyllgor Llywio strategaeth o geisio symbylu cynifer ag sy'n bosibl o sefydliadau cenedlaethol a lleol Cymru i ymddiddori yn y dathliadau ac i gynnwys digwyddiadau perthnasol i Batagonia yn eu gweithgareddau yn 2015 a'r cyfnod yn arwain at hynny.

• Dechreuwyd eisoes ar y gwaith o geisio denu diddordeb a chefnogaeth ystod eang o gyrff yng Nghymru, gan gynnwys y Cynulliad Cenedlaethol, yr Eisteddfod Genedlaethol, yr Urdd, S4C a'r BBC, sefydliadau addysgiadol a diwylliannol, ac awdurdodau lleol, a derbyniwyd ymateb cadarnhaol.

• Trwy'r daflen hon, estynnir gwahoddiad i bawb sy'n ymddiddori yn y dathliadau i ddod â'u syniadau gerbron [gall rheiny fod am ddigwyddiadau diwylliannol, ffyrdd i gydnabod rhai arloeswyr, cyhoeddi dogfennau hanesyddol, creu deunyddiau addysgol ar gyfer cyfnodau allweddol addysg, ac yn y blaen]; ac i wneud popeth posibl i ddeffro ymwybyddiaeth o'r dathliadau ymysg ystod eang o gymdeithasau, mudiadau ac unigolion ledled Cymru.

• Os oes cymdeithasau neu fudiadau yn dymuno trefnu ymweliad gan aelod o'r Pwyllgor i gael amlinelliad neu ddisgrifiad o'r hyn sydd ar y gweill, gellir trefnu hynny ond cael rhybudd digonol.

Gweler taflen gyhoeddwyd yn Awst 2015 Taflen 2 Dathlu 2015

Am wybodaeth pellach, neu i gyflwyno syniadau, anfoner at Hywel Roberts, 23 Beda Road, Canton, Caerdydd, CF5 1LX.
Tel: 07761 826975
e-bost:

<< Yn ol
     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration