Cangen Clwyd

Cymdeithas neu gangen newydd yw hon, wedi ei sefydlu yn 2011, gan griw o bobl yng Ngogledd Ddwyrain Cymru sydd â diddordeb yn y gymdeithas Gymraeg a Chymreig ym Mhatagonia ac edmygedd a chariad ati hi a’i phobl. Bu rhai ohonom yno ar wyliau, ambell un wedi creu cysylltiadau a chyfeillgarwch gyda phobl yn y ‘Wladfa’.

Mae gennym bwyllgor cryf a brwdfrydig o dan arweiniad ein Cadeirydd, Richard Snelson o Ddinbych. Yn ein Pwyllgor gwreiddiol, yn ogystal â’r Cadeirydd roedd Jois Snelson, ei wraig, hefyd Edward Williams o Gilcain, Morfudd Jones a Menna Jones o Ruthun, y Parch R Glyn Jones o Lanrwst, ein Trysorydd ar y pryd sef Huw Davies a Pedr Wynn o Goedllai sydd wedi gorfod dysgu sgiliau llythrennedd sylfaenol er mwyn bod yn Ysgrifennydd. Mae eraill hefyd wedi dangos diddordeb mewn ymuno â ni.

Penderfynwyd adfer yr hen enw Clwyd ar gyfer ein Cangen oherwydd ei fod yn cynrychioli ardaloedd y Gogledd Ddwyrain, ond wedi dweud hynny mae ein dehongliad ymarferol o ardal ein Cymdeithas yn un hyblyg dros ben, er mwyn croesawu rhai a fyddai â diddordeb o ardaloedd cyfagos fel Cilgwri, Caer neu Lannau Merswy er enghraifft. Mae gennym hyd yn oed ambell un o Lanrwst, nad yw yng Nghymru nac yn Lloegr, meddan nhw!!

Ein nod yw cynnal a hybu diddordeb a chysylltiadau gyda’r Wladfa, codi arian os oes modd, ac i’r dibenion hynny rydym eisoes wedi cynnal ‘Faldiralisimo’ noson o hwyl ac adloniant. Yn ogystal ag adloniant gyda naws Cymreig ac Archentaidd, cawsom y pleser eithriadol o gynnal sgwrs Skype gyda rhai o bobl y Gaiman - a dangos honno ar y sgrin fawr.

Y gangen drefnodd Ŵyl y Glaniad yng Nghlwb Rygbi Dinbych yng ngofal un sy’n gallu bwydo’r corff a’r enaid, sef y Parchedig a Phen-cogydd Proffesiynol o fri, Wayne Roberts. Cafwyd adloniant gan Enfys.

Rydym yn gobeithio cynnal rhyw dair neu bedair ‘achlysur’ y flwyddyn, gyda sôn am un tua’r hydref ‘rhywle yn yr hen Glwyd’. Croeso i chi i gyd. Am fwy o fanylion cysyllter â'r Ysgrifennydd 01352 770874
     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration