Cangen y De


2017/18
Cafwyd cyfarfodydd hwyliog a difyr eleni eto. Cyn dechrau’r rhaglen am y tymor fe aeth rhai ohonom i’r Mochyn Du ar Fedi’r 27ain i ffarwelio â Noe cyn iddi ddychwelyd i’r Wladfa ar ôl astudio ym Mhrifysgol Caerdydd dros yr haf.
Hydref 18fed – agorwyd ein rhaglen am y flwyddyn gyda Esyllt Lewis, un a enillodd ysgoloriaeth Santander i ymweld a’r Wladfa. Bu Esyllt (trwy ddarluniau power point) yn siarad am y profiadau bythgofiadwy a gafodd ym Mhatagonia
Rhagfyr 5ed – I ddathu’r Nadolig eleni, yn lle mynd allan i wledda fe aethom i Chapter i wylio (trwy garedigrwyd S4C) y Ffilm Gaucho, gan Endaf Emlyn a wnaethpwyd yn 1983 (gydag Emyr Wyn, Rene Griffith a Caryl Parry Jones). Cafwyd noson hwyliog a glasiaid o Malbec a danteithion Nadoligaidd.
Chwefror 6ed – Nôl ym Mis Medi cawsom gyfle i weld rhai o luniau Meirion Jones o’r Wladfa mewn Oriel yng Nghaerdydd, ac yna ym Mis Chwefror daeth Meirion atom i ddangos slides o’i luniau a thrafod y cymeiriadau a welodd draw, a’i ddulliau dihafal o baentio. Noson hynod o ddifyr
Mai 16eg – Noson ein Cyfarfod Cyffredinol. Mae Lois Dafydd wedi cytuno i lenwi’r Gadair am flwyddyn arall, Is-Gadeirydd – Sandra de Pol. Trysorydd – yn dilyn ymddeoliad Bob – penodwyd Elliw ac Oswyn Richards i wneud y gwaith. Diolchwyd yn fawr i Bob am ei holl waith dros y blynyddoedd. Ysgrifennydd – Eiry Palfrey Aelodau o’r Pwyllgor: Rhisiart Arwel, Dafydd Griffith, Iwan Madog, Gwilym Roberts, Azul Maite,Bob Pugh, Miriam Tilsley(ac aelodau newydd Pat, a Gerallt Nash a Shirley Williams)
Yna cafwyd sgwrs ddiddorol tu hwnt gan yr Athro E Wyn James ar berthynas agos iawn Eluned Morgan â Chaerdydd.
Cangen y De fydd wrthi yn trefnu’r Stondin yn yr Eisteddfod eleni. Galwch draw i Fae Caerdydd. Mae gennym raglen llawn a hynod ddifyr ar eich cyfer. Am fwy o wybodaeth cysylltwch – loisdafydd@live.co.uk eirypalfrey@gmail.comCyfarfodydd Cangen y De


Patricia Ramos , Tir Halen; Norma Ester Price o Ysgol yr Hendre, Trelew a Liliana Carballo, Esquel sydd yng Nghymru tan Mawrth 22ain i arsylwi.
Gareth Miles yn annerch yn y Cyfarfod Blynyddol
Asado Rhiwbeina
Y Parchg Eirian Wyn Lewis yn trafod bywyd a gwaith Eluned Morgan i Gangen y De Cymdeithas Cymru-Ariannin, Nos Fercher Tachwedd 13eg 2013     

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration